Garantie

Dit is geen verzekerde vorm van garantie. De Venedak Verzekerde Productgarantie is de waterdichte garantie voor een goed, gecertificeerd, product.

De basis voor een betrouwbaar dak is het juiste materiaal. Met Venedak bitumineus dakbedekkingsmateriaal kiest u voor zekerheid. Die zekerheid geven wij u ook graag zwart-op-wit met de Venedak Verzekerde Productgarantie.

Deze Venedak Verzekerde Productgarantie dekt in geval van lekkage door gebreken van het dakbedekkingsmateriaal voor een periode van 10 jaar de kosten van reparatie, herlevering en vervanging. Inclusief de kosten voor het verwijderen, met inbegrip van de afvoer van het sloopmateriaal en het opnieuw aanbrengen. Met een maximum van 500% van de factuurwaarde van het gegarandeerde dakbedekkingsmateriaal.

De Venedak Verzekerde all-in Projectgarantie
Dit is een verzekerde vorm van garantie.
Hiermee verzekert u de complete dakbedekkeningsconstructie met inbegrip van de uitvoering

Uw dak is voor een periode van tien jaar gewaarborgd. Onafhankelijk van het uitvoerende bedrijf. Bij onverhoopte schade dekt de all-in projectgarantie de kosten van reparatie, herlevering en vervanging van de dakbedekkingsmaterialen. Inclusief de kosten voor het verwijderen, afvoeren en opnieuw aanbrengen van de dakbedekking. Met een maximale uitkering van € 453.780., = per gebeurtenis. De premie van de verzekerde all-in projectgarantie bedraagt 1,5 % van de totale aanneemsom van het dakwerk.

BouwGarant
Dit is een verzekerde vorm van garantie.
Als u een NVOB-aannemer in de arm neemt die deelneemt aan Stichting BouwGarant, kunt u bepaalde risico’s uitsluiten. Door BouwGarant aan te vragen bent u verzekerd van een drievoudige garantie.

Bij faillissement van de aannemer
Als tijdens de bouw de aannemer wegens faillissement niet in staat is om zijn verplichtingen natekomen, vergoedt BouwGarant de aan afbouw verbonden extra kosten. Extra kosten zijn de kosten die uitsteigen boven de oorspronkelijke overeengekomen aanneemsom. Dit tot 15% van de oorspronkelijke aanneemsom, met een maximum van € 22.689 exclusief btw.

Bij gebreken na de oplevering
Binnen een periode van zes maanden na de schriftelijke oplevering van de werkzaamheden kunt u uw klachten over de kwaliteit van het uitgevoerde werk melden. Als uw aannemer de door u geconstateerde gebreken na herhaald verzoek niet kan of wil herstellen en uw klachten blijken gegrond, dan vergoedt BouwGarant de herstel kosten. Dit tot 15% van de oorspronkelijke aanneemsom, met een maximum van € 22.689 exclusief btw.

Bij klachten over de kwaliteit van de constructie
Van zes maanden na de oplevering tot achttien maanden na de oplevering kunt u uw klachten over de kwaliteit van de constructie van het uitgevoerde werk melden. Uw klachten moeten dan betrekking hebben op ernstige defecten in de fundering, het dragende gedeelte van het dak, vloeren of muren. De defecten moeten voortkomen uit het werk zelf. Als uw aannemer de door u geconstateerde gebreken na herhaald verzoek niet kan of wil herstellen en uw klachten blijken gegrond, dan vergoedt BouwGarant de herstel kosten. Dit tot 15% van de oorspronkelijke aanneemsom, met een maximum van € 22.689 exclusief btw.